การออกรายงานอาจะใช้เวลานาน
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม
เรียกดูรายงาน
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมล 25 ม.ค. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ข้อมล 25 ม.ค. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมล 25 ม.ค. 2560
รายงานนักเรียนรวมจำแนกตามระดับชั้นป.1 แบ่งตามเพศ ประเภทความพิการ แยกเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59
รายงานนักเรียนรวม รายโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ เพศ ประเภทความพิการ ข้อมล ณ 10 มิ.ย. 2559
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ข้อมล ณ 10 มิ.ย. 2559
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกภูมิภาค ระดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ข้อมล ณ 10 พ.ย. 2558
รายงานการยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ข้อมล ณ 10 พ.ย. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
รายงานนักเรียนรวม รายโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ข้อมูล ณ 10 พ.ย.58
รายงานนักเรียนรวม รายโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมแยกเขตพื้นที่ แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมแยกเขตพื้นที่ แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกสพป. ปีการศึกษา 2557
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกสพม. ปีการศึกษา 2557
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามระดับชั้น เพศ แยกสพป. ปีการศึกษา 2557
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามระดับชั้น เพศ แยกสพม. ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลนักเรียนแบ่งตามความพิการ/ระดับชั้น/เพศ รวม ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลนักเรียนแบ่งตามความพิการ/เพศ รายจังหวัด ปีการศึกษา 2556
รายงานข้อมูลนักเรียนแบ่งตามความพิการ/ระดับชั้น/เพศ รวมทุกเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com