เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    
                         ด้วยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกเเห่ง ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกคน และวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดังนั้นจากเดิมที่ให้ทำการยืนยันข้อมูลหน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นั้น จึงขอเปลี่ยนตามหนังสือที่ ศธ 04007/ว 1820 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2560
                                     ** บันทึกข้อความ
                                     ** หนังสือนำ (ศธ 04007/ว 1820)
                                     ** หนังสือนำ(ศธ 04007/ว 1820)(ต่อ)
                         สำนักงานเขตพื้นการศึกษาทุกแห่งดำเนินการส่งข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร “ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี 2557 – 2559” เพื่อใช้รับรองข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในระบบโปรแกรม SET โดยทำการบันทึกข้อมูลลงในรูปแบบไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มที่กำหนด(รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ส่งมาที่อีเมล์ specialset2013@hotmail.com ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
                                     ** หนังสือนำ
                                    ** รูปแบบการส่งข้อมูลผู้คัดกรอง
                          โดยคู่มือเพื่อใช้ประกอบการใช้งานระบบ ได้ตามลิ้งด้านล่าง
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับโรงเรียน
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับเขตพื้นที่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 0 2288 5547,09 5656 2797
16 พฤศจิกายน 2559
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com